Alternatives: La Banca Ètica

Com alternativa a la “banca tradicional” que opera amb un únic objectiu, l’econòmic, tenim la Banca Ètica, que fa compatible la rendibilitat econòmica amb el respecte als drets humans i el medi ambient. Ho aconsegueix invertint únicament en projectes amb valor afegit per a la societat des de un punt de vista social, mediambiental, cultural, educatiu, etc... facilitant als seus clients i clientes la possibilitat de saber on s’inverteixen els seus estalvis. 

Amb l’aparició de la banca ètica, sorgeix un nou sistema financer amb el qual podem estalviar i invertir, buscant un triple benefici: social, mediambiental i econòmic. L’associació FETS (Finançament Ètic i Solidari) explica els 5 principis de les finances ètiques:

1. Principi d’ètica aplicada

La ètica com a un procés de reflexió permanent en l’aplicació dels criteris d’inversió i concessió de crèdits.

2. Principi de coherència

Utilitzar els diners de forma coherent amb els nostres valors.

3. Principi de participació

La presa de decisions tenen lloc de forma democràtica. No es tracte només que els socis i les sòcies votin, sinó que han de poder participar en la definició de les polítiques bàsiques de la entitat.

4. Principi de transparència

És necessari oferir informació regular i pública de totes les activitats i de les seves conseqüències.

5. Principi d’implicació

Les entitats de finançament ètic han d’anar més enllà dels criteris negatius i han de definir la seva política d’inversió, seguint criteris positius per a la transformació de la societat.

 

Aquests principis han d’estar presents en totes i cadascuna de les seves activitats. Una entitat financera ètica ha de ser ètica a tots els nivells.

A l'Estat espanyol existeixen bancs ètics, cooperatives de crèdit i associacions que promouen finances ètiques que responen a principis de l’economia social i solidària. A continuació s’enumeren algunes opcions destacades de banca ètica que actualment estan oferint aquesta alternativa a l’Estat espanyol:

  • FIARE (Fundación Inversión Ahorro Responsable), creada a Euskadi l’any 2003.
  • Triodos Bank, banc ètic d’origen holandès que va aterrar a Espanya l’any 2004.
  • Coop57, cooperativa amb un model d’organització, creixement desenvolupament en xarxa.
  • Enclau, xarxa valenciana per un finançament alternatiu.
  • IDEAS, (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), cooperativa amb seu a Córdova que busca la transformació econòmica i social.
  • IUNA , promotora d’empreses d’inserció que vol aconseguir la màxima implicació social.
  • GAP-Madrid, ofereix suport financer mitjançant préstecs solidaris a projectes socials.
  • Oikocredit, societat cooperativa internacional que busca difondre el concepte d’inversions socialment responsables.
  • FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora), que des de 1999 té un programa de microcrèdits sense avals per a dones emprenedores.